Tiếng Việt  Tiếng Anh

Khử trùng xông hơi có tác dụng gì?
Tại sao phải khử trùng?
Những hàng hóa nào thường phải được khử trùng trước khi xuất khẩu?
Những hóa chất nào được sử dụng làm chất khử trùng?
VFC sử dụng những hoạt chất nào đối với thuốc phun vệ sinh tiếp xúc?
1234567